Food Safety Fun Run & Fun Ride

Kompleks Sukan UNIMAP Kompleks Sukan UNIMAP Kampus Pauh,, Perlis, Malaysia

Fun Run & Fun Ride Event 2018 The Food Safety Fun Run & Fun Ride will take place on the on the 20th of October…